zakładanie spółek na cyprze
zakładanie spółek na cyprze


Zakładanie spółek na Cyprze

Polacy bardzo chętnie zakładają firmy na Cyprze. Dlaczego jest to bardziej opłacalne, niż prowadzenie działalności gospodarczej w rodzinnym kraju? Na Cypr przyciąga firmy z zagranicy przede wszystkim uproszczona procedura założenia działalności gospodarczej oraz niskie podatki. Stopa podatku CIT dla wszystkich podległych temu podatkowi dochodów firmy wynosi 10%. Między Polską a Cyprem obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, wobec czego – po spełnieniu określonych warunków – firma płacąca podatki na Cyprze może uniknąć obowiązku podatkowego w Polsce.

Trzeba tu wyjaśnić pojęcie CTR – Cypryjskiego Rezydenta Podatkowego. W rozumieniu miejscowego prawa podatkowego są nim te osoby prawne (firmy), które mają zarząd (management and control) na terytorium Cypru. Firmy spełniające kryteria CTR płacą na Cyprze podatek CIT (corporate income tax) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Firmy nie będące CTR, lecz posiadające na Cyprze zakład (permanent establishment) płacą podatek CIT tylko z tej części dochodu, która jest generowana na terenie Cypru. Firmy, które nie mają zarządu na Cyprze (choć są zarejestrowane na Cyprze) oraz są zarządzane i kontrolowane z Cypru, ale nie mają tu siedziby i nie prowadzą tu działalności gospodarczej, nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT.

jak założyć spółkę na Cyprze

Dość korzystne są także przepisy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek i obrotu papierami wartościowymi. Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom nie będącym cypryjskimi rezydentami (non-Cypriot residents) nie podlegają opodatkowaniu. Odsetki (z lokat i rachunków bankowych na Cyprze) nie są opodatkowane, o ile zostają wypłacone osobie fizycznej nie będącej cypryjskim rezydentem. Dywidendy wypłacane przez zagraniczną firmę na rzecz firmy cypryjskiej mającej statut CTR są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem jednak, że firma cypryjska posiada co najmniej 1% udziałów (kapitału) spółki zagranicznej. Zysk cypryjskich spółek pochodzący z obrotu papierami wartościowymi jest zwolniony od podatku. Z podatku zwolnione są też wpływy z tytułu opłat licencyjnych (royalities) świadczonych przez zagranicznych licencjobiorców.

Niższe są również podatki osobiste PIT. W tym wypadku za cypryjskich rezydentów uważa się osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni. Rezydenci płacą podatki osobiste od swoich wszystkich dochodów (kraj i zagranica). Nie-rezydenci płacą podatki wyłącznie od dochodów generowanych na Cyprze. Obowiązuje progresywna stawka podatku PIT (rocznie):
Zakładanie spółek na Cyprze - Bacht sp. z o.o. - nieruchomości cypr